banner

הרב חיים קנייבסקי

הרב חיים קנייבסקי
ראשי מגן בקרו אצל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וזכו לברכת התורה אחרי שהציגו בפניו את הפעילות המקיפה של מרכז מגן ואת הצלת הנפשות לה הם זוכים בסיעתא דשמיא.
הם העלו את השתלבותם ברפורמה לבריאות הנפש כמכון הנותן טפול פרטי בתנאים של פסיכולוגים פרטיים, בדיסקרטיות על ידי אנשי מקצוע שומרי מצוות.
הרב בירך את פעילותם ואיחל ברכה והצלחה. בביקורם הקודם אצלו אף הוסיף "מגן הוא לכל החוסים בו".
אכן סיעתא דשמיא מרובה שורה על המקום ועל המטופלים בו.
עפ"י ברכת הצדיק כל החוסה בצל מגן זוכה להגנה ולברכת שמים אמן כן יהי הרצון.