banner

הרב נפתלי נוסבוים

הרב נפתלי נוסבוים
הנני להמליץ אודות המפעל החשוב "מגן"
אשר עומדת בראשו הגב' החשובה הניה לוברבום שתחי'
אשר הובא לפני עובדות מהפעולות החשובות, שנעשה 
ע"י הגב' הנ"ל תחי' וכל המסייעות בידה, וממש פעלים 
רבים שקשורים בהצלת נפשות בפועל ממש, ועוזרות 
לשיקום בתים בישראל ולסייעם במצוקתם הקשה, 
בכל מיני קשיים שא"א לפרטם, והננ"ל משקמים אותם ומעודדים אותם 
ומסייעים להם במצב, בתושיה וכו', ע"כ ידי תיכון עימה ועימם 
שחפץ ה' בידם יצלח, ואך טוב וחסד ירדפום, 
ויהי בעזרהי"ת אך טוב לישראל.
ובאעהח'
נפתלי נוסבוים

הנני מצטרף להנ"ל
וה' הטוב ישלם טוב לעושי הטוב
ישראל גנס