banner

ד"ר דוד יונתן שטיין

ד"ר דוד יונתן שטיין
לכל המעונין
במשך השנים האחרונות היו לי פציינטים שטופלו במכון מגן – מרכז גוף נפש
עבור בעיות פסיכולוגיות בהצלחה למעלה מן המשוער.
וכמו שפירש רש"י ז"ל מטיבן של קרובים אתה יודע טיבן של רחוקים
ז"א שגם אלו שהם לא פציינטים שלי נעזרו באותה מידה.
דוד יונתן הלוי שטיין