banner

הרב חיים הרצברג

הרב חיים הרצברג
הנני להכיר ולהוקיר את המפעל הגדול עמותת מג"ן– מרכז גוף נפש,
אשר נועד והוקם אל אדני ויסודות החסד והעזרה לזולת.
עמותה זו ובראשה המנהלת הדגולה הגב' הניה לוברבום מסייעת לאוכלוסיה בכללותה,
ולמגזר הדתי – החרדי בפרט.
עזרה זו מוגשת הן מבחינה גופנית והן מבחינה נפשית, ע"י אנשי מקצוע בכירים אשר שמם
הולך לפניהם.
יש לציין במיוחד את הטיפול המסורהניתן במסגרת המרפאה לגברים שאינם מתפקדים
ואינם עובדים ולא מסייעים בכלכלת המשפחה, ובנשים שאינם מתפקדות בניהול משק הבית
ובגידול הילדים, ובכינון שלום בית על היקף בעיותיה.
הנסיון מוכיח כי יש הצלחה רבה לפעולתם.
בשימת לב יש לציין את הקו החם הפועל סביב השעון, אשר בכל עת אפשר להתקשר בעת
מצוקה, ולקבל יעוץ וסיוע.
ידוע לי מקרוב אשר לא אחת הגישה הנהלת עמותה זו עזרה וסיוע גם ללא תשלום, כאשר
העמותה נושאת בהוצאות הגדולות.
ומן הראוי לצטט מאמר חז"ל: כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ומי
שיסייע בידם יבורך מן השמים במלא חופניים.
בהוקרה
הרב חיים הרצברג
אב"ד חיפה