banner

המלצות

הרב חיים קנייבסקי
ראשי מגן בקרו אצל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וזכו לברכת התורה אחרי שהציגו בפניו את הפעילות המקיפה של מרכז מגן ואת הצלת הנפשות לה הם זוכים בסיעתא דשמיא.
הם העלו את השתלבותם ברפורמה לבריאות הנפש כמכון הנותן טפול פרטי בתנאים של פסיכולוגים פרטיים, בדיסקרטיות על ידי אנשי מקצוע שומרי מצוות.
הרב בירך את פעילותם ואיחל ברכה והצלחה. בביקורם הקודם אצלו אף הוסיף "מגן הוא לכל החוסים בו".
אכן סיעתא דשמיא מרובה שורה על המקום ועל המטופלים בו.
עפ"י ברכת הצדיק כל החוסה בצל מגן זוכה להגנה ולברכת שמים אמן כן יהי הרצון.
הרב חיים הרצברג
הנני להכיר ולהוקיר את המפעל הגדול עמותת מג"ן– מרכז גוף נפש,
אשר נועד והוקם אל אדני ויסודות החסד והעזרה לזולת.
עמותה זו ובראשה המנהלת הדגולה הגב' הניה לוברבום מסייעת לאוכלוסיה בכללותה,
ולמגזר הדתי – החרדי בפרט.
עזרה זו מוגשת הן מבחינה גופנית והן מבחינה נפשית, ע"י אנשי מקצוע בכירים אשר שמם
הולך לפניהם.
יש לציין במיוחד את הטיפול המסורהניתן במסגרת המרפאה לגברים שאינם מתפקדים
ואינם עובדים ולא מסייעים בכלכלת המשפחה, ובנשים שאינם מתפקדות בניהול משק הבית
ובגידול הילדים, ובכינון שלום בית על היקף בעיותיה.
הנסיון מוכיח כי יש הצלחה רבה לפעולתם.
בשימת לב יש לציין את הקו החם הפועל סביב השעון, אשר בכל עת אפשר להתקשר בעת
מצוקה, ולקבל יעוץ וסיוע.
ידוע לי מקרוב אשר לא אחת הגישה הנהלת עמותה זו עזרה וסיוע גם ללא תשלום, כאשר
העמותה נושאת בהוצאות הגדולות.
ומן הראוי לצטט מאמר חז"ל: כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ומי
שיסייע בידם יבורך מן השמים במלא חופניים.
בהוקרה
הרב חיים הרצברג
אב"ד חיפה
ד"ר דוד יונתן שטיין
לכל המעונין
במשך השנים האחרונות היו לי פציינטים שטופלו במכון מגן – מרכז גוף נפש
עבור בעיות פסיכולוגיות בהצלחה למעלה מן המשוער.
וכמו שפירש רש"י ז"ל מטיבן של קרובים אתה יודע טיבן של רחוקים
ז"א שגם אלו שהם לא פציינטים שלי נעזרו באותה מידה.
דוד יונתן הלוי שטיין
הרב נפתלי נוסבוים
הנני להמליץ אודות המפעל החשוב "מגן"
אשר עומדת בראשו הגב' החשובה הניה לוברבום שתחי'
אשר הובא לפני עובדות מהפעולות החשובות, שנעשה 
ע"י הגב' הנ"ל תחי' וכל המסייעות בידה, וממש פעלים 
רבים שקשורים בהצלת נפשות בפועל ממש, ועוזרות 
לשיקום בתים בישראל ולסייעם במצוקתם הקשה, 
בכל מיני קשיים שא"א לפרטם, והננ"ל משקמים אותם ומעודדים אותם 
ומסייעים להם במצב, בתושיה וכו', ע"כ ידי תיכון עימה ועימם 
שחפץ ה' בידם יצלח, ואך טוב וחסד ירדפום, 
ויהי בעזרהי"ת אך טוב לישראל.
ובאעהח'
נפתלי נוסבוים

הנני מצטרף להנ"ל
וה' הטוב ישלם טוב לעושי הטוב
ישראל גנס