banner

מרכז מידע

* מרכז מידע לנפגעי נפש בקהילה החרדית בשיתוף עם משרד הבריאות למתמודדים עם קשיים נפשיים ובני משפחותיהם.
מידע אודות ההפרעה הנפשית וההתמודדות עימה. זכויות. חוקים. שירותי שיקום. דיור. תעסוקה. לימודים.
דיסקרטיות מלאה, ללא תשלום

* קבוצות לעזרה עצמית לאוכלוסיות שונות

* ספריה- ספרות מקצועית בתחום בריאות הנפש.פסיכולוגיה,מודעות וחינוך.
הספריה מותאמת לקהל שומרי תורה ומצוות. להשאלה ולעיון במקום. ללא תשלום
לאתר מרכז מידע לחצו http://www.magen-meida.co.il/